كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همايش ها
اولین همایش ملی شرکت های دانش بنیان
زمان: چهارشنبه 18 اسفند 1395
مكان: دانشگاه پیام نور چابهار
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: دانشگاه پیام نور
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر