اخبار آموزشی
قایل توجه دانشجویان درس مدل ها و روش های تصمیم گیری رشته مدیریت سازمان های دولتی برای فهرست تعیین شده، در قالب پاورپوینت مطالب ارائه شود.

تکالیف درس مدل ها و روش های تصمیم گیری

ردیف

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

 

 

عنوان تحقیق

1

963938055

ایزدی لای بیدی  مهدی

 

مدلسازی فنون تصمیم گیری (فصل 2)

2

963938060

بیدپایی  فاطمه

تصمیم گیری چند شاخصه غیر جبرانی (فصل 3)

3

963766188

دهقان همدان  حسن

روشهای بی مقیاس سازی ، فنون وزن دهی شاخص ها (صفحه 47 تا 59)

4

963938080

رستم زاده  صفیه

روشهای SAW, TOPSIS, ELECTRE, LINMAP، تخصیص خطی، فنون تلفیقی، میانگین رتبه ها، بردا، کپ لند، POSET, VIKOR

5

963938083

رضائیان  صادق

کاربرد تاکسونومی در اولویت گذاری

6

963938085

رضایی  مرتضی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

7

963938099

سوزنی  وحید

فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی

8

963766257

عالی پور  مرضیه

تصمیم گیری فازی (صفحات 173-190)

9

963766261

عزیزی  مریم

تصمیم گیری فازی (صفحات 226-190)

10

963938139

مهدیان  سعید

طبقه بندی فنون تصمیم گیری (فصل 1) همراه با مثال کاربردی

11

963766332

میرشمسی  سیدعلی

فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) + کاربرد روش لاگرانژ در حل مسایل بهینه سازی

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر