اخبار آموزشی
آزمون مجدد دروس خارج از منبع آزمون مجدد دروس جدولی که در ادامه خبر آمده است در نیمسال اول ترم 97-96 بدلیل خارج از منبع بودن در تاریخ 27/10/96 ساعت 10:00 صبح برگزار خواهد شد.

 آزمون مجدد دروس جدول ذیل در نیمسال اول ترم 97-96 بدلیل خارج از منبع بودن در تاریخ 27/10/96 ساعت 10:00 صبح برگزار خواهد شد:
     شرکت دانشجویان در آزمون های فوق اجباری نمی باشد.

     دانشجویان فقط یک بار حق شرکت در آزمون های فوق را دارند و اطلاع رسانی به دانشجویان به عهده مراکز/ واحدها می باشد.

     دانشجویان باید به مراکز امتحانی خود ( حضور در امتحان- مهمان ترمی و ...) در ترم 3961 مراجعه کرده و از مراجعه به مرکز مبدا خودداری نمایند.

      نیاز به ثبت نام دروس به صورت ریزشی نمی باشد. 


 

ردیف

نام درس

کد درس

نوع آزمون

تاریخ آزمون مجدد

ساعت آزمون

1

عدالت اجتماعی و حکمرانیعدالت اجتماعی و حکمرانی(آموزش محور)

1218591-1218684

تشریحی

27/10/1396

10:00

2

تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه

1229139

تستی

27/10/1396

10:00

3

سکونتگاههای غیررسمی درکشورهای درحال توسعه

1216567

تستی

27/10/1396

10:00

4

جغرافیا نگاری در اسلام

1220807

تستی

27/10/1396

10:00

5

نظریه های مشارکت و سازمانهای مشارکتی

1222229

تستی

27/10/1396

10:00

6

مباحثی در علوم کامپیوتر**

1119020

تستی

27/10/1396

08:30

** درس - مباحثی در علوم کامپیوتر بدون منبع بوده و استاد درس: رضا مغانی 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر